Grotesk

nijs

Leit foar jo klear:

Brekizers

Philippus Breuker
Brekizers fan de foarútgong: Nut en nocht op doarpen yn de twadde helte fan de njoggentjinde ieu
It epos, noch krekt bedoeld om mûnling oer te dragen, fan de leden fan in Boazumer lêsselskip, hanneljend oer de ynteraksjes fan de sivilisaasje mei syn tsjerkeminsken, yn poëzij en proaza, didaktysk en pastoraal, en, kwa wrâldferbettering, in libben bewiis dat, as jo mar ferwoeden en yn it Frysk skriuwe, fiksje de feiten nei syn hân sette kin. Mear... Bestel

 


Krekt ferskynd!
Brekizers fan de foarútgong
fan Philippus Breuker

Jo kinne amper tefolle beklamje al hoe’t yn de njoggentjinde ieu it artistyk oplibjen fan de Fryske taal ôfhong fan in pear tige tawijde auteurs. De negative hâlding foar uteringen yn it Frysk oer parearren hja mei Frysktalich proaza, orale en skreaune poëzij, lieten en toaniel en yn it algemien mei it oanmoedigjen fan it opnij libjen fan de artistike kreativiteit yn alle sjenres dy’t in echo wiene fan de Fryske taal en de doarpskultuer.

 


Brekizers fan de foarútgong: ‘the Brussels story’

Ferhalen fan serendipiteit, wat betsjut in ûnferwacht en lokkige fynst bûten in gewoane speurwurk, treffe jo oerfloedich oan yn ’e wittenskip. Fan de apel fan Newton oant de magnetron fan Spencer, omwille fan it mystearje lûkt it publyk mei alle wille de enoarme eftergrûnkennis, de ûntsjinkearber ûndersykjende geast, it kreative tinken fan de wittenskipper en syn saakkundich brûken fan de technology fan it risseltaat ôf—Eureka! Dit is it wiere ferhaal efter it ûndersyk nei Auke Ykema, neffens Philippus Breuker:

“Maaie ferliden jier kaam hjir in echtpear út Hollân oan it stekje om te freegjen oft ik wolris fan Auke Ykema heard hie …

 


Grotesk

De earste en iennichste útjouwerij foar Fryske eksperimintele literatuer en krityske essees.

Wat dogge wy?


“By al dy taal promoasje giet Fryslân noch ris kroandea.” E.B. Folkertsma