Glossarium fan poëtyske begripen
Foarrym

Metryk

Foarrym is rym oan it begjin fan de fersrigels. Yn it begjin fan twa rigels, dy’t ticht byinoar stean, fine jo in beklamme wurdlid mei deselde lûden.

Mei flinke hân en holle better jildt!
Dan sinke wei dit laach yn eigen waan

Harmen Sytstra, ‘Spreek je boers tegen je kinders?!’