Glossarium fan poëtyske begripen
Rykrym

Prosody

Net allinnich binne de lûden fan it lêst beklamme wurdlid en de bylûden dy’t dêrnei komme gelikens, mar ek de bylûden dy’t derfoar komme. In foarbyld is ‘argewaasje’ en ‘sitewaasje’. Hiele wurdlidden en sels wurden wurde soms werhelle. Tink oan rimen as ‘ûntnommen’ en ‘fernommen’. Rike rym sjogge jo faak yn folkspoëzy.

en fiel my troch it libben sels omsletten,
dêr jilde oare krêften, oare wetten:

dy fan de earste dei, de earste moarn.
Himel en ierde ha de tiid fergetten,
ticht om my hinne wurdt de sirkel sletten.

Baukje Wytsma, ‘Moeting’