Glossarium fan poëtyske begripen
Taal

Algemien

De krêft fan de losse wurden of sinsdielen en it gânse effekt fan de taal yn in fers.

Wylst yn in deade beam de gieren krite
stiet by it alter tusken de ruïnes
de âldste fan de skurve heremiten
yn bûnte fodden klaaid en neffens âlde riten
bringt er it offer.

Jan Wybenga, ‘De dichters’