Glossarium fan poëtyske begripen
Werhelling

Retoryk

Werhelling fan eleminten is wêzentlik yn poëzy — en muzyk, proaza en eins alle minsklike ekspresje. It is sa fûneminteel dat der wol 25 typen fan literêre werhelling bestean. Jo kinne lûden, wurden, frazen, rigels, strofen, ritmes, grammatikale konstruksjes, bylden of abstrakte ideeën werhelje. Yn proaza en postmoderne poëzyfoarmen kinne jo hiele teksten werhelje: as sitaat, pastysje of plagiaat.

Werhelling is in soarte fan ritme. Metrum is grûne yn werhelling. Werhelling brûkt wurdferbiningen om tinkbylden en gefoel op in yndirekte, ritmyske út te drukken. Dat docht it troch de klam op in beskaat punt te lizzen, in idee te befêstigjen of te ûntstriden, of in begryp krekter te beskriuwen.

Fine noaskes, fine tonkjes
Fine hoaskes, fine skonkjes
Fine gleskes, fine wyntsjes
Fine meskes, fine lyntsjes

Herre Gerrits van der Veen, ‘Fyn’