Glossarium fan poëtyske begripen
Ynsletten rym

Prosody

Ynsletten rym, ek wol omearmjend rym, is de foarm fan einrym mei it rymskema aba of abba.

Wat binne hjoeddeis soms de wetten? —
Dwaalljachten op ’t paad, dy’t swietfierich en sêft,
De froede en ûnnoaz’le faak liede yn ’e grêft,
Of weifiere yn strûpen en netten. —

Rein Baukes Windsma, ‘Wetten’