Creative Commons 4.0 Ynternasjonaal

in rige lisinsjes om jo wrâldwiid te fersprieden

Creative Commons-lisinsjes no ek yn it Frysk

De Creative Commons 4.0-rige fan ynternasjonale auteursrjochtlisinsjes is oerset nei it Frysk. 350.000 Frysksprekkers kinne de CC-lisinsjes no yn har eigen taal begripe. Fryske skeppers dy’t wolle dat har wurk oeral op ’e wrâld frij brûkt wurdt, hoege dêrfoar gjin tastimming mear te jaan yn it Ingelsk of Nederlânsk. Neist praktysk nut hat dat in prinsipjele kant: de Fryske taal kin brûkt wurde yn it rjochtsferkear. Boppedat fersterkje wichtige juridyske teksten de minderheidstaal.

Creative Commons – ‘skeppende mienskar’ – is in wrâldwide nonprofitorganisaasje dy’t it útwikseljen, útfieren en bewurkjen fan kreatyf wurk makliker meitsje wol. Creative Commons bringt fergese, brûkersfreonlike standertlisinsjes út. Dêrmei kinne skeppers, itsij bedriuwen of inkelingen, oaren tastean om har wurk te brûken, mei har namme derop en binnen de auteurswet.

It oersetten fan de lisinsjes is in inisjatyf fan PoëzijLab. PoëzijLab ûntwikkelet mei stipe fan Provinsje Fryslân in folslein twatalige webtapassing Fryske poëzy, foar it fuortset ûnderwiis en it algemiene publyk yn Nederlân. By dat projekt wurde sa’n fjirtich Fryske dichters kontraktearre. Mar de auteurswetten dy’t har wurk beskermje, binne net makke foar de digitale tiid.

PoëzijLab sil dêrom mei Creative Commons-lisinsearring wurkje. De Fryske Akademy docht dat al in skoft. Lykwols wiene de lisinsjes, oerset nei goed tritich talen, net beskikber yn it Frysk. Yn rekôrtiid, trije moannen, hawwe poëzy-oersetter Friduwih Riemersma en auteursrjochtjurist Maarten Zeinstra, yn oparbeidzjen mei it Creative Commons-tiim yn Amearika, de oersettingen besoarge.

Hjir fine jimme de lisinsjes: