Stifting Grotesk

Ferantwurding en ANBY

For English
Voor Belastingdienst
Gendergelykheidsstatement

ANBY

As kulturele ANBY-stifting (algemien nut beëagjende ynstelling) is Grotesk aktyf yn it oanbieden fan literatuer oan in breed publyk.

Transparantens

Stichting Grotesk stribbet nei folslein trochsichtige bûsen. De stichting docht syn wurk mei de stipe fan filantropen en fan de oerheid, mei oare wurden, wy kinne allinne ús wurk dwaan mei jo stipe en dat jout jo it rjocht op trochsichtige besteging.

Grûnslach

 • Us missy is it fersprieden fan Fryske literatuer.
 • Us fisy is in libbene en dynamyske literatuer yn de eigen taal foar de takomstige generaasjes.
 • Us wearden binne dat wy genietsje fan en foarútgong mooglik meitsje troch kulturele diversiteit; en dat wy grutsk binne op wat wy dogge en dat dêrom dogge mei optimale yntegriteit en sosjale ferantwurdlikheid.

Doelstellingen

 • It fuortsterkjen fan kultuer troch it ûnwikkeljen, fermannichfâldigjen en fersprieden fan Frysktalige literatuer.
 • It út de wei setten fan alle fierdere hannelingen dy’t mei it foarôfsteande yn ’e romste sin ferbân hâlde of dêrta befoarderlik wêze kinne.
 • De stichting wol inkeld en allinne it algemien belang tsjinje en wol gjin winst meitsje.

Mearjierreplan

Op basis fan ús missy, fisy en doelstellingen hawwe wy in mearjierrich beliedsplan 2020-2023 skreaun. Sjoch hjirûnder, by te downloaden dokuminten.

Jierferslaggen

Foar de jierrekken oant en mei 2022, sjoch hjirûnder, by te downloaden dokuminten. It jierferslach 2023 is te ferwachtsjen yn maaie 2024.

Beleaningsbelied

 • De leden fan it bestjoer krije foar it troch harren as bestjoerslid diene wurk gjin oare beleaning as in fergoeding foar makke ûnkosten en in net-ûnfoech presinsjejild.
 • De hichte fan de fergoeding oan de beliedsbepalers foar ien gearkomste is op syn heechst de fergoeding dy’t opnommen is yn it Beslút fergoedingen advyskolleezjes en kommisjes.
 • Unkosten, makke in it ramt fan it útoefenjen fan de bestjoersfunksje wurde fergoede, mits net ûnfoech.
 • Foar net-beliedsbepalend wurk (benammen útfierend wurk) kin oan harren yn foarkommend gefal in merkkonforme fergoeding takend wurde.
 • It beleaningsbelied is der op rjochte syn freelancers te beleanjen neffens mjitstêven dy’t maatskiplik akseptabel en ferantwurde binne, passend by syn status as algemien nut beëagjende ynstelling.
 • De stichting hat gjin personiel in tsjinst.

Gegevens en dokuminten

It bestjoer fan de stichting Grotesk bestiet út
Hannah Wolff, foarsitter
Hannah van der Heijde, skriuwer
Friduwih Riemersma, ponghâlder

Tillefoan: 020 693 86 31
E-mail: ynfo@grotesk.site
Grotesk op Facebook

Keamer fan Keaphannelnûmer: 66810531
RSIN 8567.06.723
Bankrekken: NL94 TRIO 0338 4036 04

Grotesk is lid fan de Vereniging van Zelfstandige Uitgevers.

Uttreksel Hannelsregister
Karbrief 8 septimber 2016
Grotesk Beliedsplan 2016-2019
Grotesk Beliedsplan 2020-2023
Grotesk Jierrekken 2016
Grotesk Jierferslach 2017
Grotesk Jierrekken 2017
Grotesk Jierferslach 2018
Grotesk Jierrekken 2018
Grotesk Jierferslach 2019
Grotesk Jierrekken 2019
Grutmasterkurus Poëzy Evaluaasje
Grotesk Jierferslach 2020
Grotesk Jierrekken 2020
Grotesk Jierferslach 2021
Grotesk Jierrekken 2021
Grotesk Jierrekken 2022
Grotesk Jierrekken 2023


Accountability and ‘ANBI’

‘ANBI’

As a cultural ANBI-foundation (institute pursuing the public interest) Grotesk is active in providing literature to the general public.

Transparancy

The foundation Grotesk aims at completely transparant pockets. The foundation is supported by philantropists and by the government. In other words, we can only perform our activities with your support and this requires a transparant spending.

Basis

 • Our mission is the dissemination of Frisian literature.
 • Our vision is a viable and dynamic literature in the own language for the future generations.
 • Our values are that we enjoy our cultural diversity and, through cultural diversity, facilitate development; we are proud of what we do and that is why we do it with the greatest integrity and social responsibility.

Objectives

 • The promotion of culture through the development, multiplication, and dissemination of Frisian literature.
 • We partake in all activities that are associated with, or potentially benefit, the above mentioned in the broadest sense.
 • The foundation exclusively wants to serve the general interest, and it does not aim to gain profit.

Multi-annual plan

Based upon our mission, vision and objectives we have drafted a multi-annual policy plan. See below, under downloadable documents.

Annual reports

For the annual report 2016 (October 2016 - December 2016) see below, under downloadable documents. The annual account of 2017 is expected in February 2018.

Remuneration policy

 • The members of the board do not receive any salary for tasks performed as board member other than a recompensation for made expenses, and a fee which is not excessive.
 • The height of the compensation for policymakers for one meeting does not exceed the compensation as determined in the ‘Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies’.
 • Expenses, made in the context of the execution of the board function, are recompensated, if not excessive.
 • For activities not associated with the making of policy (particularly executive activities) a market conform compensation can be admitted.
 • The remuneration policy is focused on the compensating of our freelancers according to measures that are socially acceptable and responsible, befitting its status as an institution that aims at serving the public interest.
 • The foundation does not have employees.

Information and documents

The board of foundation Grotesk consists of
Hannah Wolff, chairman
Hannah van der Heijde, secretariat
Friduwih Riemersma, treasurer

Telephone: 020 693 86 31
E-mail: ynfo@grotesk.site
Grotesk at Facebook

Chamber of Commerce number: 66810531
Bank number: NL94 TRIO 0338 4036 04

Grotesk is member of: Vereniging van Zelfstandige Uitgevers.

Extract Chamber of Commerce
Download Articles of Association
Download Grotesk Policy Plan EN
Grotesk Annual Account 2016


Gendergelykheid en empowerment fan froulju

Beliedsstatement

It is Grotesk syn morele en wetlike ferantwurdlikheid om in gendergelykheidsbeneiering op te nimmen foar al syn belied, programma’s en projekten mei it each op it garandearjen fan billikheid yn it behanneljen fan froulju en manlju. Rekken hâldend mei de djip woartele ferskillen, is gelyk behanneljen dan froulju en manlu net genôch foar gendergelykheid. Spesifyk belied moat ûntwikkele wurde om de ûnderlizzende oarsaken fan diskriminaasje yn keunstbelied, prosedueres, opfettingen oer keunst, praktiken en hâldingen te identifisearjen, dy’t genderûngelykheid yn stân hâlde. Dat kin allinnich mar mei in multydiminsjonale beneiering dy’t him op alle aspekten rjochtet, binnen en bûten Grotesk. Grotesk set him rûút yn foar it ferwêzentlikjen fan it doel fan lykweardichheid tusken froulju en manlju, om in duorsume ûntjouwing te garandearjen fan ’e Fryske literatuer.

 • Frouljusrjochten moatte sjoen wurde minskerjochten.
 • Earlik behanneljen is rekkenje mei wikseljende situaasjes en ûnderfiningen, want froulju binne net in homogeen skift.
 • Wy sille alle posten, rollen, prosedueren en praktiken sille kritysk hifkje om te bewissigjen dat dy gendergefoelich, earlik en net-diskriminatwaar binne.