Synonimefiner


Dizze groeitesaurus is opset út de deistige praktyk fan it ‘libbene’ oersetten wei. Dizze tesaurus is dus net op basis fan deade wurdboeken. Foar it oersetten nei it Frysk fan juridyske, kommersjele, literêre en oare gebrûksteksten wie – en is noch – gjin hânsum middel beskikber. Wy heakje oanhâldend synonimen ta dy’t by de oersetterij oan ’e dei komme.